ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 ก.พ. 2562
72 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
04 ม.ค. 2562
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
10 พ.ย. 2561
74 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 พ.ย. 2561
75 สถิติการมาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
31 ต.ค. 2561
76 สาระสำคัญ จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ดาวน์โหลดเอกสาร
282
12 ต.ค. 2561
77 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
12 ต.ค. 2561
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
01 ต.ค. 2561
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
01 ต.ค. 2561
80 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ปรับปรุงถนนสายทางเข้าประปา หมูู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32