ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แผนดูแลรายบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
184
18 ต.ค. 2563
42 แผนสาธารณสุข .. ดาวน์โหลดเอกสาร
190
18 ต.ค. 2563
43 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 ก.ย. 2563
44 แนวทางปฎิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
23 ส.ค. 2563
45 แบบยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
16 ส.ค. 2563
46 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 ส.ค. 2563
47 มาตรการภายในเพื่อส่งเเสริมความโปร่งใส่ และการทุจรติในอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
184
12 ส.ค. 2563
48 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
30 ก.ค. 2563
49 ข้อมูลสาระสำคัญ ของใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
21 ก.ค. 2563
50 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
348
24 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32