ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 อบต.นาใต้ ผ่านมาตรฐาน COVID Free Setting ดาวน์โหลดเอกสาร
158
31 ม.ค. 2565
22 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
27 ม.ค. 2565
23 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 ม.ค. 2565
24 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
11 ม.ค. 2565
25 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตในปีพ.ศ. 2564รอบ 6 เดือน จากระบบ e-Planacc ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 ธ.ค. 2564
26 สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
12 พ.ย. 2564
27 ประชาสัมพันธ์รับโอน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
08 พ.ย. 2564
28 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
30 มิ.ย. 2564
29 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
290
08 เม.ย. 2564
30 ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน แรกของ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32