ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ก.ย. 2560
172 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 ส.ค. 2560
173 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 พ.ค. 2560
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ เรื่อง เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ อาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 พ.ค. 2560
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ เรื่อง เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลนาใต้ อาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 พ.ค. 2560
176 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 พ.ค. 2560
177 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 พ.ค. 2560
178 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 ก.พ. 2560
179 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ธ.ค. 2559
180 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี่ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29