ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 มี.ค. 2561
142 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการขุดคูวางท่อระบายนำ้สายวังเจ้า-ทรายทอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 มี.ค. 2561
143 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1,2,6,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
20 มี.ค. 2561
144 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 มี.ค. 2561
145 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 มี.ค. 2561
146 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการซื้อจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 มี.ค. 2561
147 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงระบบกรองนำ้บ้านคลองยา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
06 มี.ค. 2561
148 ข้อมูลสาระสำคัญของโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 มี.ค. 2561
149 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำบ้านชโลดมพัฒนา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 มี.ค. 2561
150 รายละเอียดการแก้ไขข้อความในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครท้ายประกาศการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
21 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29