ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านคลองยา 75 วันทำการจนถึงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 มิ.ย. 2561
102 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านดอนงาม 75 วันทำการจนถึงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
19 มิ.ย. 2561
103 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านหนองเรียน 76 วันทำการจนถึงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
19 มิ.ย. 2561
104 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านทรายทอง 76 วันทำการจนถึงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
19 มิ.ย. 2561
105 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำแดง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 มิ.ย. 2561
106 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 มิ.ย. 2561
107 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านหนองเรียน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
14 มิ.ย. 2561
108 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านทรายทอง 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 มิ.ย. 2561
109 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื่อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง 9รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 มิ.ย. 2561
110 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการซื้อจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29